สามารถดาวน์โหลดภาพแผนที่สำเร็จรูปความละเอียดสูงของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ทั้ง 12 ชุดข้อมูล(Themes) ** ชนิดไฟล์เป็น .jpg   แผนที่Theme 1:      ขอบเขตการปกครองและที่ตั้ง   แผนที่Theme 2:    ลักษณะภูมิอากาศ   แผนที่Theme 3:    ลักษณะภูมิประเทศ   แผนที่Theme 4:      ทรัพยากรน้ำ