พื้นที่เสี่ยงจากการใช้ที่ดินต่อการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากร หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทางด้านการเกษตรหรืออื่นๆ) ในเขตพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่อ่อนไหวจากการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากรและระบบนิเวศของพื้นที่ลุ่มน้ำหากมีการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ พื้นที่เหล่านี้ได้แก่ เขตป่าอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 เขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีความลาดชันมากกว่า 35% พื้นที่ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตก (เทือกเขาบรรทัด) และภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงจากการใช้ที่ดินต่อการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากร ใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่ (Overlay) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการถ่วงน้ำหนัก (Rating Weighing)