ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ยังมีพื้นที่ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าบึง ป่าพรุ จากการแปลวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม THEOS และข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM ปี พ.ศ.2552 (สถานวิจัยภูมิศาสตร์ฯ, 2553) พบว่ามีพื้นที่ป่าประมาณ 1,077.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 673,281.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.53 ของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1. ป่าดิบชื้นพบบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของพื้นที่ลุ่มน้ำในเขตอำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา