สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา ได้แบ่งความสกปรกในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดังนี้           1. ปริมาณความสกปรกน้อยกว่า 1,500 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน มี 7 ลุ่มน้ำย่อย คือ ลุ่มน้ำย่อยคลองป่าพะยอม ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าแนะ ลุ่มน้ำย่อยคลองนาท่อม (คลองลำปำ) ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าเชียด ลุ่มน้ำย่อยคลองป่าบอน ลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ และลุ่มน้ำย่อยคลองรัตภูมิ