ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 15 สถานี และคุณภาพน้ำลำคลองสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 30 สถานี ปี พ.ศ.2552 โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 พบว่า อุณหภูมิของน้ำ ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ (อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน)           ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0-8.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี-พาใช้ แต่มีบางจุดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม คือ บริเวณสะพานวัดคูเต่า