จากรายงานสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ ปี พ.ศ.2552 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และรายงานผลการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ปีงบประมาณ 2552 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พบว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาถูกบุกรุกดังรายละเอียดในตาราง คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่  ดาวน์โหลดชั้นข้อมูล   Data-dictionary