การจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลช่วยการวางแผนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยนำข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาจัดทำเป็นแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจง่ายและแสดงสภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละพื้นที่มีปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ควรได้รับการแก้ไข การจัดทำฐานข้อมูล กชช.2ค ข้อมูลปี 2558 และ 2556 เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บแมพ (Web Map Application)