รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมรวมไปถึงออกนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาชาติให้เข้าสู่ยุคดิจิตัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Information Technology) ถือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยในการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และข้อมูลได้เป็นอย่างดี โครงการฯ จึงพัฒนาทำเว็บแมพ (GIS Web Application) หรือ “ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลเพื่อเกษตรกร บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรในการบริหารจัดการ วางแผน และเพิ่มประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูชั้นข้อมูลต่างๆ พร้อมกับคลิกที่ตำแหน่ง Point หรือ Polygon บนแผนที่