เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

Latest

ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ที่มา : สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชุดที่ 3 โดยสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Read More

เกี่ยวกับ SLB-GIS

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย ละติจูดที่ 6 องศา 28 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูด 7 องศา 56 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองกิจูดที่ 99 องศา 46 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 41
Read More

ติดต่อเรา

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์: 074 286872-6877, โทรสาร: 074 429955
Read More

WMS ชั้นข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Web Map Service (WMS) ชั้นข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบ่งออกเป็น 12 ชุดชั้นข้อมูล (ระบบพิกัด UTM) ชุดชั้นข้อมูลที่ 1 : ขอบเขตการปกครอง   ขอบเขตลุ่มน้ำ http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th01d/MapServer/WMSServer ชุดชั้นข้อมูลที่ 2 : ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศ http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th02/MapServer/WMSServer ชุดชั้นข้อมูลที่ 3 : ลักษณะภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศ http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th03/MapServer/WMSServer ชุดชั้นข้อมูลที่ 4 : ทรัพยากรน้ำ
Read More

ผลงานวิจัย

2539 การสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในอ่าวปัตตานีโดยใช้ข้อมูลรีโมทเซนซิ่ง     การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินลุ่มน้ำปากพนังโดยเทคนิคดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Download   การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง – 2553 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล Download   การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจำแนกอายุยางพาราเพื่อประเมินผลผลิตไม้ยางพาราสำหรับภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา Download   การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินศักยภาพของลุ่มน้ำสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก :  กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา Download   การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Download 2554 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Read More

เอกสารเผยแพร่

การแปลง Shape file เป็น KML (Keyhole Markup Language) เพื่อแสดงบน Google Earth [6/02/2555] Download การนำเข้าข้อมูลด้วยโปรแกรม ArcView (GCP) Download หลักการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม Download การติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ Download
Read More

แผนที่สำเร็จรูปพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สามารถดาวน์โหลดภาพแผนที่สำเร็จรูปความละเอียดสูงของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ทั้ง 12 ชุดข้อมูล(Themes) ** ชนิดไฟล์เป็น .jpg   แผนที่Theme 1:      ขอบเขตการปกครองและที่ตั้ง   แผนที่Theme 2:    ลักษณะภูมิอากาศ   แผนที่Theme 3:    ลักษณะภูมิประเทศ   แผนที่Theme 4:      ทรัพยากรน้ำ
Read More

ค่าตะกอนในทะเลสาบสงขลา

ชนิดของตะกอนที่สะสมตัวในทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยตะกอน 3ชั้น ได้แก่ ตะกอนชั้นล่างสุดเป็นตะกอนเดิมที่เกิดจากการพัดพาของน้ำที่เกิดจากการพัฒนาภาคพื้นทวีปในช่วงที่ระดับน้ำทะเลถดถอยลง และมีการเชื่อมต่อกับแผ่นดินซุนด้าเป็นบริเวณกว้างขวาง โดยจะพบตะกอนที่เป็นกรวด ทรายหยาบ ที่แสดงการสะสมตัวของร่องน้ำโบราณ (Paleo-channel) ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการสะสมตัวของตะกอนชั้นล่างสุดนี้จะสะสมตัวตามความลาดชันของพื้นที่หรือตามความลาดเอียงของตะกอนน้ำพารูปพัด (Alluvial fan substrate) และการที่มีทางน้ำพัฒนาการอยู่มากมายทำให้ภายหลังจากการที่มีตะกอนมาปิดทับจะทำให้ทางน้ำเหล่านั้นถูกฝังกลบไป ตะกอนชั้นกลางเป็นตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวโดยกระบวนการทำงานของทะเลเป็นส่วนมาก หมายถึง เป็นตะกอนที่สะสมตัวในช่วงการรุกเข้ามาของน้ำทะเลในช่วงหลังยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย (Post Glacial Marine Transgression: PGMT) โดยตะกอนจะผสมระหว่างตะกอนดินโคลนทะเล และตะกอนทราย หาดอาจจะแสดงแนวชั้นตะกอนที่มีการแลกเปลี่ยนไอออนออกซิเจน (Oxidation) เป็นชั้นที่น่าจะเป็นชั้นบ่งชี้ในการเทียบเทียงตะกอนได้เป็นอย่างดี
Read More