เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ขอบเขตการปกครองและที่ตั้ง ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรน้ำ ลักษณะทางธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ การใช้ที่ดิน แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แผนที่ GIS

th01 intro

ที่มา : สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชุดที่ 3
โดยสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์