เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ระบบภูมิสารสนเทศ: เฝ้าระวังภัยพิบัติ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ปัจจุบัน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูการ ในบางวันอุณหภูมิความร้อนสูง น้ำท่วมในพื้นที่ที่ไม่น่าจะเกิด ภัยแล้ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ จึงเป็นต้องอาศัยข้อมูลในด้านต่างๆ มาประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

การจัดทำแผนที่เฝ้าระวังภัยพิบัติบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือ ซึ่งผู้จัดทำได้พัฒนาแผนที่ออนไลน์ (GIS Web Application) แบบ Real Time โดยการนำเข้าชั้นข้อมูล Web Map Service (WMS) เพื่อแสดงผลผ่านเว็บไซต์

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA)
  • สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้า web map

 

==================================

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Website :  http://slb-gis.envi.psu.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/slbgis.thailand