เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน

การจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลช่วยการวางแผนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยนำข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาจัดทำเป็นแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจง่ายและแสดงสภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละพื้นที่มีปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ควรได้รับการแก้ไข

การจัดทำฐานข้อมูล กชช.2ค ข้อมูลปี 2558 และ 2556 เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บแมพ (Web Map Application) หรือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้วางแผนและแก้ไขปัญหาได้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้า web map

 

==================================

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Website :  http://slb-gis.envi.psu.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/slbgis.thailand