เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลเพื่อเกษตรกร

รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมรวมไปถึงออกนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาชาติให้เข้าสู่ยุคดิจิตัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Information Technology) ถือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยในการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และข้อมูลได้เป็นอย่างดี

โครงการฯ จึงพัฒนาทำเว็บแมพ (GIS Web Application) หรือ “ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลเพื่อเกษตรกร บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรในการบริหารจัดการ วางแผน และเพิ่มประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูชั้นข้อมูลต่างๆ พร้อมกับคลิกที่ตำแหน่ง Point หรือ Polygon บนแผนที่ ระบบก็จะแสดงหน้าต่างแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  • สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้า web map

 

==================================

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Website :  http://slb-gis.envi.psu.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/slbgis.thailand