เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

คดีการบุกรุกป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

จากรายงานสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ ปี พ.ศ.2552 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และรายงานผลการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ปีงบประมาณ 2552 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พบว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาถูกบุกรุกดังรายละเอียดในตาราง

11 1

11 2

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 ดาวน์โหลดชั้นข้อมูล download  Data-dictionary pdf