เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

แหล่งก่อมลพิษจากฟาร์มสุกร

แหล่งก่อมลพิษในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แหล่งมลพิษที่มีจุดกำเนิดที่แน่นอน (Point Source) และแหล่งมลพิษที่มีจุดกำเนิดไม่แน่นอน (Non Point Source)

1. แหล่งมลพิษที่มีจุดกำเนิดที่แน่นอน (Point Source) ประกอบด้วย ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

             มลพิษจากชุมชน ประกอบด้วยน้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีสารอินทร์ ฟอสฟอรัส และไนโตรเจนในปริมาณสูง ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีชุมชนหลายแห่งปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและไม่ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เช่น เทศบาลสะเดา ปาดังเบซาร์ ปริก พังลา พะตง บ้านพรุ และเทศบาลนครหาดใหญ่ จะระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองอู่ตะเภา ชุมชนระโนด ระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองระโนด ชุมชนทะเลน้อย ระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเลน้อย และชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเลสาบสงขลา เป็นต้น

             มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยน้ำทิ้งที่เกิดจากกรบวนการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างวัตถุดิบจนถึงการทำความสะอาดโรงงานจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการประกอบกิจการของโรงงาน โรงงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ได้แก่ โรงงานที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรมอาหารทะเล โรงงานดังกล่าวมักตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่น คลองอู่ตะเภา คลองพะวง คลองรัตภูมิ

             มลพิษจากฟาร์มสุกร ประกอบด้วยน้ำทิ้งที่เกิดจากมูลสุกรและการล้างโรงเรือน ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีฟาร์มสุกรทั้งหมด 146 ฟาร์ม โดยแบ่งออกเป็นขนาดใหญ่ จำนวน 2 ฟาร์ม ขนาดกลางจำนวน 74 ฟาร์ม และขนาดเล็กจำนวน 74 ฟาร์ม ดังตาราง

01 table1

             มลพิษจากพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประกอบด้วยของเสียจากการขับถ่าย ตะกอนดิน ยาปฏิชีวนะ สารเคมี และเศษอาหาร เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์ จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี พ.ศ.2552 พบว่ามีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 58,188 ไร่ ในบริเวณพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหานคร หาดใหญ่ ควนเนียง จังหวัดสงขลา และอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2. แหล่งมลพิษที่มีจุดกำเนิดไม่แน่นอน (Non Point Source) ได้แก่ มลพิศจากแหล่งเกษตรกรรม เช่น นาข้าว สวนยางพารา สวนผลไม้ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปัญหามลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำมากที่สุดจะเกิดจาการทำนาเป็นหลัก เนื่องจากมีการใช้น้ำ ปุ๋ยและสารเคมีปราบศัตรูพืชจำนวนมาก การแพร่กระจายของมลพิษจะเกิดจากน้ำฝนที่ไหลชะพื้นที่ หรือในช่วงที่ต้องมีการระบายน้ำออกจากพื้นที่นา

01 map1

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดชั้นข้อมูล download  Data-dictionary pdf