เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ช่วงชั้นอัตราการสะสมตัวของตะกอนในทะเลสาบสงขลา

ชนิดของตะกอนที่สะสมตัวในทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยตะกอน 3ชั้น ได้แก่

ตะกอนชั้นล่างสุดเป็นตะกอนเดิมที่เกิดจากการพัดพาของน้ำที่เกิดจากการพัฒนาภาคพื้นทวีปในช่วงที่ระดับน้ำทะเลถดถอยลง และมีการเชื่อมต่อกับแผ่นดินซุนด้าเป็นบริเวณกว้างขวาง โดยจะพบตะกอนที่เป็นกรวด ทรายหยาบ ที่แสดงการสะสมตัวของร่องน้ำโบราณ (Paleo-channel) ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการสะสมตัวของตะกอนชั้นล่างสุดนี้จะสะสมตัวตามความลาดชันของพื้นที่หรือตามความลาดเอียงของตะกอนน้ำพารูปพัด (Alluvial fan substrate) และการที่มีทางน้ำพัฒนาการอยู่มากมายทำให้ภายหลังจากการที่มีตะกอนมาปิดทับจะทำให้ทางน้ำเหล่านั้นถูกฝังกลบไป

ตะกอนชั้นกลางเป็นตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวโดยกระบวนการทำงานของทะเลเป็นส่วนมาก หมายถึง เป็นตะกอนที่สะสมตัวในช่วงการรุกเข้ามาของน้ำทะเลในช่วงหลังยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย (Post Glacial Marine Transgression: PGMT) โดยตะกอนจะผสมระหว่างตะกอนดินโคลนทะเล และตะกอนทราย หาดอาจจะแสดงแนวชั้นตะกอนที่มีการแลกเปลี่ยนไอออนออกซิเจน (Oxidation) เป็นชั้นที่น่าจะเป็นชั้นบ่งชี้ในการเทียบเทียงตะกอนได้เป็นอย่างดี

ตะกอนชั้นบน เป็นตะกอนที่สะสมตัวจากการท่วมขึ้นมาในระดับสูงสุดของน้ำทะเลในช่วงตอนกลางสมัยโฮโลซีน (Mid Holocene highstand) คือ เป็นตะกอนผสมระหว่างตะกอนบกที่น่าจะเริ่มสะสมตัวมากขึ้นในทิศทางออกสู่ทะเลด้านตะวันออกในขณะที่ตะกอนทะเลเริ่มมีการสะสมตัวลดลง อย่างไรก็ตาม อาจจะพบลักษณะผสมของตะกอนบกและตะกอนทะเล และพบชั้นการสะสมตัวที่เป็นป่าชายเลน หรือชั้นอินทรียวัตถุ เป็นลักษระเด่นของสภาวะแวดล้อมที่เป็นน้ำกร่อย

สาเหตุของการสะสมตัวของตะกอนและการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลามีหลายปัจจัย โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำมีการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้หน้าดินถูกชะล้างพังทบายได้ง่ายโดยพาะในช่วงฤดูฝน ในอดีตมีการทำเหมืองแร่จำนวนมากบริเวณรอบทะเลสาบ ทำให้เกิดการพัดพาตะกอนดินลงสู่ทะเลสาบ ในภาคการเกษตรมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชทำให้มีสารพิษไหลลงสู่ทะเล ในภาคอุตสากรรมขนาดเล็กมีการปล่อยของเสียจากโรงงานสู่ทะเลสาบ ขณะที่ชุมชนรอบทะเลสาบมีขนาดใหญ่ ทำให้มีกิจกรรมของประชาชนบริเวณรอบทะเลสาบเพิ่มขึ้น บริเวณรอบทะเลสาบมีการปรับสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ ดินที่นำมาถมที่นั้นไม่เกาะตัวกันแน่นเหมือนดินธรรมชาติ ทำให้ดินถูกชะล้างลงสู่ที่ลุ่มได้ง่าย ตลอดจนปัญหาการรุกตัวเข้ามาของน้ำทะเลจากอ่าวไทยส่งผลให้วัชพืชในทะเลสาบตายเป็นจำนวนมาก เกิดการทับถามกันทำให้ทะเลสาบตื้นเขินได้เร็วขึ้น ดังตาราง

07 1

07 2

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 ดาวน์โหลดชั้นข้อมูล download  Data-dictionary pdf