เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ปี 2552

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ยังมีพื้นที่ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าบึง ป่าพรุ จากการแปลวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม THEOS และข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 TM ปี พ.ศ.2552 (สถานวิจัยภูมิศาสตร์ฯ, 2553) พบว่ามีพื้นที่ป่าประมาณ 1,077.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 673,281.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.53 ของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

1. ป่าดิบชื้นพบบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของพื้นที่ลุ่มน้ำในเขตอำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอำเภอรัตภูมิ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสะเดา และอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 795.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 497,406.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.25 ของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ

2. ป่าชายเลนพบบริเวณที่ราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึงและบริเวณปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา โดยกระจายตัวหนาแน่นบริเวณชายฝั่งตะวันออก ซึ่งมีอาณาเขต ติดกับทะเลสาบสงลาตอนกลางในพื้นที่อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และอำเภอปากพะยูน อำเภอเขาชัยสน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 35.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,106.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ

3. ป่าบึง ป่าพรุพบบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำทางทิศเหนือของพื้นที่ลุ่มน้ำในเขตอำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอควนเนียง อำเภอหัวไทร อำเภอสิงหนคร และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 226.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 141,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ

 

03 1

03 2

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 ดาวน์โหลดชั้นข้อมูล download  Data-dictionary pdf