เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ค่าความสกปรกในลุ่มน้ำย่อย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา ได้แบ่งความสกปรกในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดังนี้

          1. ปริมาณความสกปรกน้อยกว่า 1,500 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน มี 7 ลุ่มน้ำย่อย คือ ลุ่มน้ำย่อยคลองป่าพะยอม ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าแนะ ลุ่มน้ำย่อยคลองนาท่อม (คลองลำปำ) ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าเชียด ลุ่มน้ำย่อยคลองป่าบอน ลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ และลุ่มน้ำย่อยคลองรัตภูมิ

          2. ปริมาณความสกปรกระหว่าง 1,500-3,000 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน มี 2 ลุ่มน้ำย่อย คือ ลุ่มน้ำย่อยฝั่งตะวันออก (คาบสมุทรสทิงพระ) ลุ่มน้ำย่อยฝั่งตะวันออก (เมืองสงขลา)

          3. ปริมาณความสกปรกมากกว่า 3,000 กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน มี 1 ลุ่มน้ำย่อย คือ ลุ่มน้ำย่อยคลองอู่ตะเภา

          ลุ่มน้ำย่อยคลองอู่ตะเภามีความสกปรกมากเนื่องจากบริเวณนี้มีแหล่งก่อมลพิษ จากชุมชนหาดใหญ่ เช่น เทศบาลสะเดา ปาดังเบซาร์ ปริก พังลา พะตง บ้านพรุ และเทศบาลนครหาดใหญ่ และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอาหารทะเล ส่วนลุ่มน้ำย่อยฝั่งตะวันออก (คาบสมุทรสทิงพระ) ลุ่มน้ำย่อยฝั่งตะวันออก (เมืองสงขลา) แหล่งก่อมลพิษมาจากพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชุมชน

09 1

09 2

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

ดาวน์โหลดชั้นข้อมูล download  Data-dictionary pdf