เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

พื้นที่ที่โอกาสเกิดน้ำท่วม

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกภาคใต้ของประเทศไทย ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ซึ่งรับเอาไอน้ำเข้ามาทำให้มีฝนตกชุกและมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสูงในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันปริมาณฝนที่ตกตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมงหรือ ปริมาณฝนที่ตกตั้งแต่ 50.1 มิลลิเมตร ขึ้นไปภายใน 1 ชั่วโมง (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2537) มักเกิดน้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำลงมามาก ทำให้ลำน้ำสายหลักไม่สามารถระบายน้ำได้ทันประกอบกับการมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคม และอาคารบ้านเรือน ปริมาณน้ำจึงเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกรรม เรือกสวนไร่นา และชุมชนที่อยู่อาศัย จากการแปลวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม THEOS และดาวเทียม LANDSAT-5 TM ปี พ.ศ.2552 (สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์, 2553) เพื่อหาขอบเขตพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วม พบว่า พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมส่วนใหญ่พบในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มรอบชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ที่ราบชายฝั่งทะเลคาบสมุทรสทิงพระ และพื้นที่ริมฝั่งของลำน้ำ หรือพื้นที่บริเวณลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ มักเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ ในช่วงหน้าฝน จากข้อมูลดาวเทียมสามารถจำแนกเขตพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้ดังตาราง

04 1

04 2

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 ดาวน์โหลดชั้นข้อมูล download  Data-dictionary pdf