เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

คุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำ

ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 15 สถานี และคุณภาพน้ำลำคลองสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 30 สถานี ปี พ.ศ.2552 โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 พบว่า อุณหภูมิของน้ำ ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ (อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน)

10 1

          ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0-8.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี-พาใช้ แต่มีบางจุดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม คือ บริเวณสะพานวัดคูเต่า (1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร) อำเภอหาดใหญ่ และปากคลองสำโรง อำเภอเมืองสงขลา

ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.8-14 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้ แต่มีบางบริเวณที่เสื่อมโทรม (สูงกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร) ได้แก่ บริเวณสะพานคลองป่าพะยอม บ้านตลาดปากคลอง สะพานคลองท่าเชียด สะพานวัดคู่เต่า คลองระโนด และคลองตะเครียะ ส่วนทะเลสาบสงขลาพบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

ปริมาณตะกอนแขวนลอย (SS)มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.2-825.1 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณที่ตะกอนแขวนลอยสูง ได้แก่ บริเวณปากทะเลสาบ ปากคลองสำโรง ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน สะพานปากคลองป่าบอน

ค่าโคลิฟอร์มแบททีเรียรวมทั้งหมด (TCB)บริเวณตลาดปากคลอง บ้านควนขนุน ปากคลองปากพล วัดหาดใหญ่ใน ท่าเทียบเรืองท่าสะอ้าน ปากคลองสำโรง มีค่าสูงมาก แสดงให้เป็นว่ามีความสกปรกมาก

 

10 2

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดชั้นข้อมูล download  Data-dictionary pdf