เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

พื้นที่เสี่ยงจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่เสี่ยงจากการใช้ที่ดินต่อการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากร หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทางด้านการเกษตรหรืออื่นๆ) ในเขตพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่อ่อนไหวจากการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากรและระบบนิเวศของพื้นที่ลุ่มน้ำหากมีการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ พื้นที่เหล่านี้ได้แก่ เขตป่าอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 เขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีความลาดชันมากกว่า 35% พื้นที่ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตก (เทือกเขาบรรทัด) และภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงจากการใช้ที่ดินต่อการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากร ใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่ (Overlay) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการถ่วงน้ำหนัก (Rating Weighing) จากการสมการดัชนีความเสี่ยง (Risk Index : RI) ดังนี้

02 1

          โดยการนำข้อมูลที่เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์จำนวน 6 ชั้นข้อมูล (Layer) มาทำการซ้อนทับ ประกอบด้วย 1) ชั้นข้อมูลความลาดชัน 2) ชั้นข้อมูลเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ 3) ชั้นเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 4) ชั้นข้อมูลคุณภาพลุ่มน้ำ 5) ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน ปีพ.ศ.2534 และ 6) ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ.2552

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในระหว่างช่วงปี พ.ศ.2534 – ปี พ.ศ. 2552 (18ปี) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและไม้ผลผสม) จำนวน 146,737.86 ไร่ โดยเกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยพื้นที่ทั้งหมดนี้จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการใช้ที่ดินต่อการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากรในระดับต่ำ (ค่าดัชนี 0.0-1.9) จำนวน 51,676.68 ไร่ พื้นที่เสี่ยงฯ ระดับปานกลาง (ค่าดัชนี 2.0-3.0) จำนวน 39,463.34 ไร่ และพื้นที่เสี่ยงฯ ระดับสูง (ค่าดัชนี 3.0-5.0) จำนวน 55,597.83 ไร่ พื้นที่เหล่านี้จัดอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ จำนวน 83,299.67 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 40,212.41 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35% จำนวน 53,883.72 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 จำนวน 36,740.43 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 จำนวน 48,453.28 ไร่ (พื้นที่ในแต่ละเขตมีบริเวณที่ซ้อนทับกัน)

02 2

 02 3

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดชั้นข้อมูล download  Data-dictionary pdf