เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน

ภาคครัวเรือนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แสดงข้อมูลพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบบรายอำเภอ

 

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) เป็นข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง (ตัวชี้วัดใดบ้าง) ที่ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งการจัดทำฐานข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้วางแผนและแก้ไขปัญหาได้

ผู้จัดทำได้จัดทำข้อมูลในส่วนของ “ภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน ภาคครัวเรือนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจ การมีกินมีอยู่ของประชากรในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และเพื่อให้มองเห็นภาพได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงนำเสนอในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้สินและฐานะการเงิน ทั้งจาก 

  • สรุปรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 งวด : เม.ย. – ก.ย.

2017-03-29 20-32-50

  • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2556

2017-03-29 20-34-10

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้า web map

 

 ==================================

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Website :  http://slb-gis.envi.psu.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/slbgis.thailand