เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกยางพารา (จำแนกตามอายุ) 

บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 โดยการจำแนกช่วงอายุยางพาราจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ปีพ.ศ.2558 

การจำแนกช่วงอายุยางพาราในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ในปี พ.ศ.2558 จากการจำแนกช่วงอายุยางพาราจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ยางพาราช่วงอายุ 7-14 ปี, 14-20 ปี และมากกว่า 20 ปี พบว่า พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา(บางส่วน) จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช(บางส่วน) มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 1,768,654.63 ไร่ โดยจังหวัดสงขลามีพื้นที่ยางพารามากที่สุด คือ 1,010,910.62 ไร่ รองลงมาคือจังหวัดพัทลุง 599,806.22 ไร่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช(อ.ชะอวด, อ.หัวไทร) 157,937.79 ไร่ ตามลำดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 14.24 ของพื้นที่ยางพาราทั้งภาคใต้ (ภาคใต้มีพื้นที่ยางพาราทั้งหมด 12,417,946.49 ไร่)

บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำฯ มีจำนวนยางพาราอายุมากกว่า 20 ปี มากถึง 656,273.11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.11 ของพื้นที่ยางพาราทั้งหมด และมียางพาราอายุ 14-20 ปี จำนวน 530,460.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.99 และยางพาราอายุ 7-14 ปี จำนวน 407,909.43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.06 ตามลำดับ

web

 

การจำแนกช่วงอายุยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อำเภอ ช่วงอายุปลูกยางพารา (ไร่) พื้นที่ยางพารา
ทั้งหมด
ร้อยละ
ของพื้นที่ยางพารา
7-14 ปี 14-20 ปี >20 ปี พื้นที่ยางพาราที่
ไม่สามารถจำแนกได้
กระแสสินธุ์ 1316.36 2,276.67 507.8 2,861.87 6,962.70 0.69
คลองหอยโข่ง 22534.34 17,202.61 50,626.74 1,593.91 91,957.60 9.10
ควนเนียง 9464.87 8,313.73 9,927.56 7,925.71 35,631.87 3.52
นาหม่อม 13451.11 7,353.77 16,530.97 19,653.95 56,989.80 5.64
บางกล่ำ 8470.54 6,522.97 17,868.41 1,908.88 34,770.81 3.44
เมืองสงขลา 4291.22 4,007.06 9,931.29 5,718.37 23,947.93 2.37
รัตภูมิ 39597.06 46,012.44 28,636.80 44,054.08 158,300.38 15.66
สะเดา 65147.98 62,767.60 274,341.32 10,822.03 413,078.93 40.86
หาดใหญ่ 39952.45 42,047.15 63,229.60 44,041.40 189,270.60 18.72
พื้นที่ทั้งหมด 204225.93 196,504.00 471,600.49 138,580.20 1,010,910.62  
ร้อยละของช่วงอายุยางพารา 20.20 19.44 46.65 13.71   100.00

การจำแนกช่วงอายุยางพาราในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

อำเภอ ช่วงอายุพื้นที่ปลูกยางพารา พื้นที่ยางพารา
ทั้งหมด
ร้อยละ
ของพื้นที่ยางพารา
7-14 ปี 14-20 ปี >20 ปี พื้นที่ยางพาราที่
ไม่สามารถจำแนกได้
กงหรา 16,634.79 28,266.27 10,747.28 37.12 55,685.45 9.28
เขาชัยสน 8,695.44 19,829.07 17,923.13 1,778.11 48,225.75 8.04
ควนขนุน 26,184.30 43,062.99 19,944.84 149.35 89,341.47 14.9
ตะโหมด 6,902.01 16,569.95 14,250.11 1,767.87 39,489.94 6.58
บางแก้ว 7,180.48 7,011.48 3,339.63 1,357.45 18,889.04 3.15
ปากพะยูน 12,404.30 11,744.07 3,127.66 4,985.13 32,261.16 5.38
ป่าบอน 31,007.79 26,451.63 8,596.19 15,421.43 81,477.03 13.58
ป่าพยอม 17,002.31 40,574.42 20,154.84 246.99 77,978.56 13
เมืองพัทลุง 7,641.06 20,594.18 5,061.63 265.49 33,562.35 5.6
ศรีนครินทร์ 10,652.60 24,835.41 13,729.45 568.67 49,786.14 8.3
ศรีบรรพต 16,593.55 37,269.06 9,246.71 0 73,109.33 12.19
พื้นที่ยางพาราทั้งหมด 160,898.62 276,208.52 136,121.47 26,577.60 599,806.22  
ร้อยละของช่วงอายุยางพารา 26.83 46.05 22.69 4.43   100

การจำแนกช่วงอายุยางพาราในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ ช่วงอายุพื้นที่ปลูกยางพารา พื้นที่ยางพารา
ทั้งหมด
ร้อยละ
ของพื้นที่ยางพารา
7-14 ปี 14-20 ปี >20 ปี พื้นที่ยางพาราที่
ไม่สามารถจำแนกได้
ชะอวด 39342.66 57419.20 47713.58 8683.51 153158.96 96.97
หัวไทร 3442.22 328.75 837.57 170.29 4778.83 3.03
พื้นที่ทั้งหมด 42784.88 57747.95 48551.15 8853.80 157937.79  
ร้อยละของช่วงอายุยางพารา 27.09 36.56 30.74 5.61   100.00

 

graph1

 

graph2 graph3 graph4

นอกจากนี้ ยังแสดงชั้นข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกยางพารา เพื่อเกษตรกรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของดินในการปลูกยางพาราในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอีกด้วย

2017 04 18 16 09 59

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้

 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้า web map

 

 ==================================

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Website :  http://slb-gis.envi.psu.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/slbgis.thailand