เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

การติดตามและประเมินพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ปี 2559 ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม THAICHOTE, RADARSAT-2, COSMO-SkyMed-2, COSMO-SkyMed-4, COSMO-SkyMed-1
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บ  http://slb-gis.envi.psu.ac.th/flood2016

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

==================================
โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Website : http://slb-gis.envi.psu.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/slbgis.thailand/ 

flood2016

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้า web map