เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะยาว

13 มีนาคม 2557 : “การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” คุณไพศาล ผดุงศิริกุล ตัวแทนจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีสัมมนาเพื่อปิดโครงการ ณ ห้อง อติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ที่มา : Facebook โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน