เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ฐานข้อมูล SLB-GIS

 

ข้อมูล Theme 01 ขอบเขตการปกครอง (146 downloads) Data-dictionary Theme 01
ข้อมูล Theme 02 ลักษณะภูมิอากาศ (52 downloads) Data-dictionary Theme 02
ข้อมูล Theme 03 ลักษณะภูมิประเทศ (93 downloads) Data-dictionary Theme 03
ข้อมูล Theme 04 ทรัพยากรน้ำ (74 downloads) Data-dictionary Theme 04
ข้อมูล Theme 05 ลักษณะทางธรณี (51 downloads) Data-dictionary Theme 05
ข้อมูล Theme 06 ทรัพยากรดิน (78 downloads) Data-dictionary Theme 06
ข้อมูล Theme 07 ทรัพยากรป่าไม้ (86 downloads) Data-dictionary Theme 07
ข้อมูล Theme 08 การใช้ที่ดิน (186 downloads) Data-dictionary Theme 08
ข้อมูล Theme 09 แหล่งท่องเที่ยว (40 downloads) Data-dictionary Theme 09
ข้อมูล Theme 10 โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (46 downloads) Data-dictionary Theme 10
ข้อมูล Theme 11 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (52 downloads) Data-dictionary Theme 11
ข้อมูล Theme 12 ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (71 downloads) Data-dictionary Theme 12

 สารบัญข้อมูล (index)

คลิกที่นี่ ไปยังแผนที่ GIS : Map Server ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา