เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

เกี่ยวกับ SLB-GIS

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป
  • เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย
ละติจูดที่ 6 องศา 28 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูด 7 องศา 56 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองกิจูดที่ 99 องศา 46 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 41 ลิปดาตะวันออก
พื้นทั้งหมด 8,599.61 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นดิน 7,559.40 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 1,040.21 ตารางกิโลเมตร
ความกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกประมาณ 67 กิโลเมตร
ความยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 163 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา