เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

WMS ชั้นข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Web Map Service (WMS)

ชั้นข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบ่งออกเป็น 12 ชุดชั้นข้อมูล (ระบบพิกัด UTM)
ชุดชั้นข้อมูลที่ 1 : ขอบเขตการปกครอง
  ขอบเขตลุ่มน้ำ http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th01d/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 2 : ลักษณะภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศ http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th02/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 3 : ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศ http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th03/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 4 : ทรัพยากรน้ำ
  ทรัพยากรน้ำ http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th04/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 5 : ลักษณะทางธรณี
   ลักษณะทางธรณี  http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th05/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 6 : ทรัพยากรดิน
   ทรัพยากรดิน  http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th06/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 7 : ทรัพยากรป่าไม้
   ทรัพยากรป่าไม้  http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th07/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 8 : การใช้ที่ดิน
  การใช้ที่ดิน http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th08/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 9 : แหล่งท่องเที่ยว
  แหล่งท่องเที่ยว http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th09/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 10 : โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
  โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th10/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 11 : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th11/MapServer/WMSServer
ชุดชั้นข้อมูลที่ 12 : ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ArcGIS/services/slb-gis57_th12/MapServer/WMSServer

Download วิธีการนำ WMS ไปใช้ใน ArcGIS

Last update : 18/10/2016

 

KML / KMZ

ชั้นข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบ่งออกเป็น 12 ชุดชั้นข้อมูล (ระบบพิกัด GCS)

* การดาวน์โหลด : นำเม้าส์ชี้ที่ Download แล้วคลิกขวา > Save taget as.. หรือ บันทึกลิงค์เป็น…

ชุดชั้นข้อมูลที่ 1 : ขอบเขตการปกครอง
  ขอบเขตการปกครอง  Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 2 : ลักษณะภูมิประเทศ
  ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาและสถานีวัดฝน  Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 3 : ลักษณะภูมิประเทศ
  ภูมิสัณฐาน  Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 4 : ทรัพยากรน้ำ
  ปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำย่อยทะเลสาบสงขลา  Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 5 : ลักษณะทางธรณี
  ลักษณะธรณีวิทยา  Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 6 : ทรัพยากรดิน
   ดินสำหรับปลูกยางพารา  Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 7 : ทรัพยากรป่าไม้
   การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้  Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 8 : การใช้ที่ดิน
  การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2555  Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 9 : แหล่งท่องเที่ยว
  แหล่งท่องเที่ยว Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 10 : โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
  ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 11 : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  ที่ตั้งเครื่องมือจับปลาไซนั่ง Download
ชุดชั้นข้อมูลที่ 12 : ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  พื้นที่ที่โอกาสเกิดน้ำท่วม Download
Download วิธีการนำไปใช้ใน Google Earth

Last update : 29/3/2016