เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

ผลงานวิจัย

2539 การสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในอ่าวปัตตานีโดยใช้ข้อมูลรีโมทเซนซิ่ง  
  การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินลุ่มน้ำปากพนังโดยเทคนิคดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Download
  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
2553 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล Download
  การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจำแนกอายุยางพาราเพื่อประเมินผลผลิตไม้ยางพาราสำหรับภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา Download
  การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินศักยภาพของลุ่มน้ำสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก :  กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา Download
  การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Download
2554 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Download
  การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย
  การประเมินศักยภาพของน้ำตกบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โดยใช้ข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ
2555 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดเขตเกษตรกรรมพื้นที่นาข้าวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช Download
  การประยุกต์ใช้GIS.ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการมองเห็น กรณีศึกษาทุ่งกังหันลมบริเวณเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา