เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

เอกสารเผยแพร่

bullet s การแปลง Shape file เป็น KML (Keyhole Markup Language) เพื่อแสดงบน Google Earth [6/02/2555] Download
bullet s การนำเข้าข้อมูลด้วยโปรแกรม ArcView (GCP) Download
bullet s หลักการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม Download
bullet s การติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ Download