เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

แผนที่สำเร็จรูปพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สามารถดาวน์โหลดภาพแผนที่สำเร็จรูปความละเอียดสูงของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ทั้ง 12 ชุดข้อมูล(Themes)

** ชนิดไฟล์เป็น .jpg

 th01 fig1

แผนที่Theme 1: 

 

 

ขอบเขตการปกครองและที่ตั้ง

DL

 fig4

แผนที่Theme 2: 

 

ลักษณะภูมิอากาศ

DL

 fig2

แผนที่Theme 3: ani update

 

ลักษณะภูมิประเทศ

DL

 th04 fig3

แผนที่Theme 4: ani update

 

 

ทรัพยากรน้ำ

DL

fig7

แผนที่Theme 5: ani update

 

ลักษณะทางธรณี

DL

 th06 fig11-1

แผนที่Theme 6: ani update

 

 

ทรัพยากรดิน

DL

 fig16

แผนที่Theme 7: ani update

 

ทรัพยากรป่าไม้

DL

th08 fig13

แผนที่Theme 8: 

 

 

การใช้ที่ดิน

DL

fig28

แผนที่Theme 9: 

 

 

แหล่งท่องเที่ยว

DL

 fig25

แผนที่Theme 10: ani update

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

DL

 fig21

แผนที่Theme 11: 

 

 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

DL

 fig29

แผนที่Theme 12: ani update

ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

DL

ani update : Last update 30/09/2559