13 มีนาคม 2557 : “การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” คุณไพศาล ผดุงศิริกุล ตัวแทนจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีสัมมนาเพื่อปิดโครงการ ณ ห้อง อติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่มา : Facebook โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน