เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

Category: WebMaps

ระบบภูมิสารสนเทศ: เฝ้าระวังภัยพิบัติ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ปัจจุบัน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูการ ในบางวันอุณหภูมิความร้อนสูง น้ำท่วมในพื้นที่ที่ไม่น่าจะเกิด ภัยแล้ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ จึงเป็นต้องอาศัยข้อมูลในด้านต่างๆ มาประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น การจัดทำแผนที่เฝ้าระวังภัยพิบัติบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือ ซึ่งผู้จัดทำได้พัฒนาแผนที่ออนไลน์ (GIS Web Application) แบบ Real Time โดยการนำเข้าชั้นข้อมูล Web Map Service (WMS) เพื่อแสดงผลผ่านเว็บไซต์
Read More

ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน

การจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลช่วยการวางแผนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยนำข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาจัดทำเป็นแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจง่ายและแสดงสภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละพื้นที่มีปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ควรได้รับการแก้ไข การจัดทำฐานข้อมูล กชช.2ค ข้อมูลปี 2558 และ 2556 เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บแมพ (Web Map Application)
Read More

ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลเพื่อเกษตรกร

รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมรวมไปถึงออกนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาชาติให้เข้าสู่ยุคดิจิตัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Information Technology) ถือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยในการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และข้อมูลได้เป็นอย่างดี โครงการฯ จึงพัฒนาทำเว็บแมพ (GIS Web Application) หรือ “ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลเพื่อเกษตรกร บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรในการบริหารจัดการ วางแผน และเพิ่มประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูชั้นข้อมูลต่างๆ พร้อมกับคลิกที่ตำแหน่ง Point หรือ Polygon บนแผนที่
Read More

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน

ภาคครัวเรือนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แสดงข้อมูลพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบบรายอำเภอ   ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) เป็นข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง (ตัวชี้วัดใดบ้าง) ที่ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งการจัดทำฐานข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้วางแผนและแก้ไขปัญหาได้ ผู้จัดทำได้จัดทำข้อมูลในส่วนของ
Read More

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกยางพารา (จำแนกตามอายุ) 

บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  โดยการจำแนกช่วงอายุยางพาราจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ปีพ.ศ.2558  การจำแนกช่วงอายุยางพาราในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในปี พ.ศ.2558 จากการจำแนกช่วงอายุยางพาราจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ยางพาราช่วงอายุ 7-14 ปี, 14-20 ปี และมากกว่า 20 ปี พบว่า พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ
Read More

การติดตามและประเมินพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ปี 2559 ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม THAICHOTE, RADARSAT-2, COSMO-SkyMed-2, COSMO-SkyMed-4, COSMO-SkyMed-1 คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บ  http://slb-gis.envi.psu.ac.th/flood2016 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ================================== โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Website : http://slb-gis.envi.psu.ac.th/ Facebook : https://www.facebook.com/slbgis.thailand/  คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้า web map
Read More