2539 การสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในอ่าวปัตตานีโดยใช้ข้อมูลรีโมทเซนซิ่ง     การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินลุ่มน้ำปากพนังโดยเทคนิคดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Download   การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง – 2553 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล Download   การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจำแนกอายุยางพาราเพื่อประเมินผลผลิตไม้ยางพาราสำหรับภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา Download   การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินศักยภาพของลุ่มน้ำสำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก :  กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา Download   การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Download 2554 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา