เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
Download!แผนที่สำเร็จรูป Last Update!

Category: ปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ

คุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำ

ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา จากจุดเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 15 สถานี และคุณภาพน้ำลำคลองสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 30 สถานี ปี พ.ศ.2552 โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 พบว่า อุณหภูมิของน้ำ ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ (อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน)           ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0-8.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี-พาใช้ แต่มีบางจุดอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม คือ บริเวณสะพานวัดคูเต่า
Read More

พื้นที่เสี่ยงจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่เสี่ยงจากการใช้ที่ดินต่อการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากร หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทางด้านการเกษตรหรืออื่นๆ) ในเขตพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่อ่อนไหวจากการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากรและระบบนิเวศของพื้นที่ลุ่มน้ำหากมีการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ พื้นที่เหล่านี้ได้แก่ เขตป่าอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 เขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีความลาดชันมากกว่า 35% พื้นที่ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตก (เทือกเขาบรรทัด) และภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ลุ่มน้ำฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงจากการใช้ที่ดินต่อการเกิดผลกระทบต่อระบบทรัพยากร ใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่ (Overlay) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการถ่วงน้ำหนัก (Rating Weighing)
Read More

แหล่งก่อมลพิษ

แหล่งก่อมลพิษในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แหล่งมลพิษที่มีจุดกำเนิดที่แน่นอน (Point Source) และแหล่งมลพิษที่มีจุดกำเนิดไม่แน่นอน (Non Point Source) 1. แหล่งมลพิษที่มีจุดกำเนิดที่แน่นอน (Point Source) ประกอบด้วย ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              มลพิษจากชุมชน ประกอบด้วยน้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีสารอินทร์
Read More