งานวิจัย

ลำดับ
รหัส
ชื่อ
ผู้วิจัย
หน่วยงาน
ปี
Download
251
r85
การทำการเกษตรผสมผสานในคาบสมุทรสทิงพระ นายสวาท เอียดคน
252
r86
ศึกษาศักยภาพของข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการศึกษาฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา อ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548
253
r87
การประยุกต์เทคนิคของ GOPP เพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รศ.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548
254
r88
สภาพปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา รศ.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549
255
r89
โครงการวิจัยการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นายผาสุข กุลละวณิชย์
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2530
256
r90
การศึกษาเพื่อกำหนดแผนการจัดการและดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 1 และที่2 ผศ.ฉัตรไชย รัตนไชย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2530
257
r91
โครงการวิจัยการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นายผาสุข กุลละวณิชย์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2531
258
r92
การศึกษาสภาพความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ผศ.อำนวย สิทธิเจริญชัย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2536
259
r93
การศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผศ.อำนวย สิทธิเจริญชัย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538
260
r94
การศึกษาสภาพทางชลศาสตร์และการรุกของน้ำเค็มบริเวณช่องแคบปากรอ ในทะเลสาบสงขลา อ.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539
261
r95
การศึกษาการแพร่กระจายของน้ำเสียในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ผศ.วินัย แซ่จิ้ว วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2540
262
r96

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา

อ.คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552
263
r97
โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผศ.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541
264
r98
การแพร่กระจายของปรอทและสารหนูในตะกอนทะเลสาบสงขลาในมิติสถานที่และเวลา อ.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
265
r99
การประเมินศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา เรือประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยว ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553
266
r100
โครงการจัดการงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รศ.เริงชัย ตันสกุล สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
267
r101
สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา ผศ.เก็ตถวา บุญปราการ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550
268
r102
กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลา ผศ.เก็ตถวา บุญปราการ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551
269
r103
การก่อตั้งธนาคารปลากับการเสริมอำนาจขององค์กรชุมชนชาวประมงเพื่อพัฒนากลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา ผศ.เก็ตถวา บุญปราการ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552
270
r104
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยา สภาพเศรษฐกิจ สังคมและประชากร ของผู้ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รศ.ศรัณยา บุนนาค วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2534
271
r105
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาทีตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา อ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2545
272
r106
การจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการป่าพรุควนเคร็งเขตเชื่อมต่อลุ่มน้ำปากพนังและทะเลสาบสงขลา ผศ.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547
273
r107
พลวัตของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลา ผศ.เสาวภา อังสุภานิช ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2534
274
r108
การจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อ.วิเชียร จาฎพจน์ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2534
275
r109
การแพร่กระจายแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณคลองพะวง ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ผศ.เสาวภา อังสุภานิช ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537
276
r110
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลเกี่ยวข้องกับความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในลำคลองพะวงทะเลสาบสงขลาตอนนอก ผศ.เสาวภา อังสุภานิช ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537
277
r111
ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง : การศึกษาเขตต่อเนื่องชายฝั่งชายทะเลสาบสงขลาตอนนอกบริเวณคลองพะวงและคลองอู่ตะเภา ผศ.เสาวภา อังสุภานิช ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537
278
r112
ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดเล็กในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก รศ.เสาวภา อังสุภานิช ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538
279
r113
ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง : ปัญหาการตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา : สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไข รศ.ชาญชัย ธนาวุฒิ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538
280
r114
การเปรียบเทียบอัตราการย่อยสลายของใบไม้ในลำธาร 3 สาย, ต้นน้ำทะเลสาบสงขลา อ.สุพัตรา ปานรงค์ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541
281
r115
การศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผศ.ชาญชัย ธนาวุฒิ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543
282
r116
วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ผศ.สุธัญญา ทองรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543
283
r117
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ผศ.ชาญชัย ธนาวุฒิ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2544
284
r118
อิทธิพลของความเค็ม และพีเอช ต่อ Apseudes sapensisChilton 1926 (Crustacea : Tanaidacea) ในทะเลสาบสงขลา รศ.เสาวภา อังสุภานิช ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2545
285
r119
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชนชาวนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รศ.ศิริจิต ทุ่งหว้า ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
286
r120
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบชุมชนชาวนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นายประสิทธิ์ บัวงาม ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
287
r121
ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มที่มีการทำนาเป็นหลักในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ศึกษาใน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง) รศ.สมยศ ทุ่งหว้า ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
288
r122
การใช้ประโยชน์ตะกอนดินใต้ทะเลสาบสงขลาในการพัฒนาและฟื้นฟูดินทรายในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผศ.ชาญชัย ธนาวุฒิ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
289
r123
ผลของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีต่อสภาพการใช้ที่ดินและคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รศ.ชาญชัย ธนาวุฒิ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548
290
r124
การประเมินผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำทะเลที่มีต่อพื้นที่ชายฝั่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยใช้ระบบสารเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551
291
r125
การเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพรรณสัตว์พื้นใต้น้ำในทะเลสาบสงขลาและการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551
292
r126
โครงการศึกษาและวิจัยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รศ.พิชัย ธานีรณานนท์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2532
293
r127
โครงการฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา อ.รุจ ศุภวิไล วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537
294
r128
การศึกษาปริมาณน้ำจืดในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผศ.อำนวย สิทธิเจริญชัย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539
295
r129
การศึกษาการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อทะเลสาบสงขลา อ.คีสิน กุสสลานุภาพ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539
296
r130
การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาบสงขลา
ผศ.ธวัช ชิตตระการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2540
297
r131
การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ผศ.ดนุพล ตันนโยภาส สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2540
298
r132
View
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
นางอุไรวรรณ อินทศร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543
299
r133
การสำรวจและรวบรวมพรรณปลาน้ำจืดในลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อ.วชิระ เหล็กนิ่ม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547
300
r134
โครงการวิจัยระบบนิเวศน์วิทยาของสิ่งมีชีวิตบริเวณคูขุด ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
อ.พิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2530

PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 แผนที่พื้นที่ทำวิจัย