งานวิจัย

ลำดับ
รหัส
ชื่อ
ผู้วิจัย
หน่วยงาน
ปี
Download
351
r185
สารปราบศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออกาโนคลอรีนที่ตกค้างในทะเลสาบสงขลา ม.สงขลานครินทร์
352
r186
Seagrasses and Epiphytes in Thale Sap Songkhla, Southern Thailand ม.สงขลานครินทร์
353
r187
การศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (1) ความต้องการน้ำและปริมาณน้ำจืดในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา(2) กิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อทะเลสาบสงขลา ม.สงขลานครินทร์
354
r188
การสะสมตัวและการเคลื่อนที่ของไอออนจากน้ำทะเลที่ใช้เลี้ยงกุ้งในหน้าดินที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรดิน ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
355
r189
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยา สภาพเศรษฐกิจสังคมและประชากรของผู้ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ม.สงขลานครินทร์
356
r190
วนเกษตรป่าชายเลนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนนอก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
357
r191
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากน้ำมันขัน ในตำบลคลองเฉลิมและตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง -
358
r192
ความหลากหลายทางชีวภาพ การกระจายและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของพรรณไม้น้ำ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง -
359
r193
ผลของการปลูกพืชแซมยางพารา ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในพื้นที่ปลูกตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง -
360
r194
ลักษณะดิน และปริมาณธาตุอาหารพืชในดินที่ผ่านการทำสวนยางพาราเป็นระยะเวลา 60 ปี บริเวณตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง -
361
r195
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง -
362
r196
การสูญเสียธาตุอาหารหลักจากการพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารารูปแบบต่าง ๆ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง -
363
r197
ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อประเภทของที่อยู่อาศัยในชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
364
r198
ศักยภาพและเครือข่ายการเรียนรู้ของพระสงฆ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
365
r199
วิถีและพลังของชุมชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง : การศึกษาเบื้องต้น ม.ทักษิณ
366
r200
การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ม.ทักษิณ
367
r201
การตรวจสอบคุณภาพน้ำในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ม.ทักษิณ
368
r202
ความสำเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ, Scatophagus Argus Linnaeus, 1766 โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
369
r203
ผลของชนิดอาหารและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลต่อคุณภาพน้ำและดินใต้กระชังปลากะพงขาว (Lates Calcarifer Bloch, 1970) ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
370
r204
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในรอบ 16 ปี (2535-2550) สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
371
r205
ผลิตผลประมงโดยการจับปลาในทะเลน้อย ม.สงขลานครินทร์
372
r206
การใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบหลักเพื่อประเมินคุณภาพน้ำบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอก สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
373
r207
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล กรณีศึกษา: จังหวัดพัทลุง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
374
r208
องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะและสภาพทางนิเวศวิทยาของปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
375
r209
ฤดูกาลวางไข่ ขนาดความสมบูรณ์เพศ อัตราส่วนเพศ และความดกของไข่ปลาตะกรับ (Scatophagus argus, Linnaeus) บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
376
r210
การใช้ประโยชน์จากพืชน้ำในทะเลน้อย ม.สงขลานครินทร์
377
r211
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล -
378
r212
ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมือไซนั่งในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
379
r213
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ ในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
380
r214
แพลงตอนสัตว์ในทะเลน้อย ม.สงขลานครินทร์
381
r215
วัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา -
382
r216
ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มในพื้นที่ที่มีการทำนาเป็นหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ม.สงขลานครินทร์
383
r217
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลแปลงเลี้ยงปลากระชัง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
384
r218
การศึกษาและการสร้างแผนที่แสดงการแพร่กระจายของพืชน้ำในบริเวณทะเลน้อย ม.ทักษิณ
385
r219
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการจัดระเบียบเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สำนักงานจังหวัดพัทลุง
386
r220
นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ (คูขุด) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : ผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ชุมชนพืช สัตว์หน้าดิน ปลาและนก ปี 2530-2531  ม.สงขลานครินทร์
387
r221
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล ภ (บ้านแหลมทราย) -
388
r222
ผลของโครงการพัฒนาการผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันต่อสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง : กรณีจังหวัดสงขลา -
389
r223
สภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในพื้นที่ตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา -
390
r224
ระดับความเข้มข้นรวมของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมในน้ำคลองอู่ตะเภา และน้ำบ่อตื้นที่อยู่ใกล้เคียง -
391
r225
ต้นแบบจำลองพลวัตระบบสำหรับการจัดการมูลฝอยชุมชนในเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
392
r226
การศึกษาการตกสะสมของกรดในเขตจังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
393
r227
โครงการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานทางธรณีวิทยาบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา ม.สงขลานครินทร์
394
r228
ศึกษาความเป็นไปได้ของซังข้าวโพดในการดูดซับสารประกอบกลุ่มฟีนอลลิกในน้ำทิ้ง -
395
r229
การปนเปื้อนของสารตะกั่วในฝุ่นริมถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
396
r230
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนปริกตก เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
397
r231
การพัฒนาป่าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ม.สงขลานครินทร์
398
r232
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -
399
r233
การประเมินผลการทดสอบฟอสฟอรัสในดินสำหรับดินกรดเขตร้อนบางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย -
400
r234
ปริมาณแก๊สไนตรัสออกไซด์ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก โดยเทคนิคแก๊สโคมาโตรกราฟฟรี/Purge&Trap ม.สงขลานครินทร์

PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 แผนที่พื้นที่ทำวิจัย