งานวิจัย

ลำดับ
รหัส
ชื่อ
ผู้วิจัย
หน่วยงาน
ปี
Download

51

s22
การศึกษาสภาพการผลิตและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) อังคณา ธรรมสัจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2546
52
s23
การศึกษาสภาวะทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณพื้นที่ระหว่างทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา ประมาณ เทพสงเคราะห์/ จำนงค์ แรกพินิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2540
53
s24
การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรโครงการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีการผลิต 2536/2537 : กรณีในพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  เจียมใจ กิตติปกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน
2538
54
s25
การศึกษาหาค่าความเค็มของน้ำในทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สมชาติ สุขวงศ์/ธวัช ศรีวีระชัย กรมประมง สถานีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดสงขลา
2530
55
s26
การศึกษาแหล่งทรัพยากรนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณทะเลน้อย ทะเลหลวง และทะเลสาบสงขลา สมชาย เลี้ยงพรพรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2541
56
s27
การสะสมของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในตะกอนทะเลสาบสงขลา ยุทธนา บัวแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548
57
s28
การสำรวจคุณภาพน้ำและสัตว์หน้าดินในคลองพะวงและทะเลสาบสงขลาตอนนอก ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร/ภาสกร ถมพลกรัง กรมประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
2538
58
s29
การสำรวจชนิดและความชุกชุมของปลาบู่ใส Phallostethidae ในบริเวณณชายเลน คลองพะวงทะเลสาบสงขลา ไพโรจน์ สิริมาตราภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2542
59
s30
การสำรวจพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสภาวะคุณภาพน้ำในบริเวณทะเลสาบสงขลาและบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร/ภาสกร ถมพลกรัง กรมประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
2542
60
s31
การสำรวจพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร กรมประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
2535
61
s32
การหาปริมาณสารหนูและโลหะหนักในตะกอนจากทะเลสาบสงขลา โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี ประดิษฐ์ มีสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ
2540
62
s33
การหาปริมาณสารหนูและโลหะหนักในผลิตภัณฑ์จากทะเลสาบสงขลา โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี ประดิษฐ์ มีสุข/สัชญา เบญจกุล  มหาวิทยาลัยทักษิณ
2539
63
s34
ความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : รายงานการวิจัย วิชัย กาญจนสุวรรณ /ดุสิตา แก้วสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
64
s35
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับตะกอนดิน และสาเหตุการตายของปลากะพงขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก นิคม ละอองศิริวงศ์/ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร/ ทองเพชร สันบูกา กรมประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
2549
65
s36
ความหลากหลายและการรวมกลุ่มสัตว์น้ำตามฤดูกาลในเขตรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ธเนศ ศรีถกล/ อังสุนีย์ ชุณหปราณ กรมประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา
2543
66
s37
คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พรรณวดี ธำรงหวัง; สุวัฒน์ จันทิวงศ์; บุญส่ง ไกรสรพรสรร; วารินทร์ จิระสุขทวีกุล กรมป่าไม้ ส่วนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ กลุ่มลุ่มน้ำ
2542
67
s38
โครงการการศึกษาความเป็นไปได้การแพร่กระจายของน้ำเสียในทะเลสาบสงขลาโดยวิธีการจำลองทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วินัย แซ่จิ้ว/สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541
68
s39
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฉัตรไชย รัตนไชย/โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์/ศุลีมาน วงศ์สุภาพ/อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541
69
s40
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการและการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สันติ บุญประคับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2548
70
s41
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการจัดระเบียบเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) รายงานฉบับสมบูรณ์ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2548
71
s42
โครงการวิจัยทะเลสาบสงขลา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2524
72
s43
โครงการ"วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้" บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : รายงานฉบับสมบูรณ์ สุธัญญา ทองรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
73
s44
โครงการศึกษานิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์นกน้ำในทะเลสาบสงขลา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2525
74
s45
โครงการเศรษฐกิจท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราตั้งแต่ พ.ศ.2539-2539 กิตติ ตันไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2545
75
s46
ตำนานโนรา : ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา  พิทยา บุษรารัตน์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
2539
76
s47
ประวัติผลงานปราชญ์ชาวบ้านแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : หนังฉิ้น อรมุต  เกษม ขนาบแก้ว สถาบันราชภัฏสงขลา. สำนักศิลปและวัฒนธรรม
2541
77
s48
ปริมาณโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ภาสกร ถมพลกรัง/คณิต ไชยาคำ สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
2539
78
s49
ผลการสำรวจสถิติการจับสัตว์น้ำจากทะเลสาบสงขลา ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำ สิริ ทุกข์วินาศ/ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์ /ขวัญชัย อยู่เป็นสุข สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
2528
79
s50
พัฒนาการการใช้ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน เลิศชาย ศิริชัย/ นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2546
80
s51
ฟาร์มทะเลในทะเลสาบสงขลา : การฟื้นฟูทรัพยากรประมงโดยชุมชน  ภาสกร ถนพลกรัง  กรมประมง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กลุ่มงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
2547
81
s52
ภูมิปัญญาชาวบ้านแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาที่ปรากฎในวรรณกรรมหนังตะลุง เกษม ขนาบแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2540
82
s53
รายงานการวิจัยการศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อำนวย สิทธิเจริญชัย/ประวิทย์ โตวัฒนะ/คีสิน กุสสลานุภาพ/วัฒนา สุกัณศีล/นงพร สิทธิเจริญชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539
83
s54
รายงานการวิจัยการศึกษาสภาวะทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณพื้นที่ระหว่างทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา ประมาณ เทพสงเคราะห์/ จำนงค์ แรกพินิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2540
84
s55
รายงานการวิจัยปริมาณโลหะหนักบางชนิดในทะเลสาบสงขลา รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส/วราภรณ์ ศิรินาวิน/เพริศพิชญ์ คณาธารณา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537
85
s56
รายงานการวิจัยเรื่องการตรวจหา Vibrio Cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ในบริเวณทะเลสาบสงขลา นวลจิรา ภัทรรังรอง/ศิโรช จิตต์สุรงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538
86
s57
รายงานการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พรศิลป์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537
87
s58
รายงานการวิจัยเรื่องระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง : การศึกษาเขตต่อเนื่องชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนนอกบริเวณคลองพะวงและคลองอู่ตะเภา เสาวภา อังสุภานิช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539
88
s59
รายงานการศึกษา การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนกลาง  เริงชัย ตันสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538
89
s60
รายงานการสำรวจคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เรื่องการวางแผนพัฒนาและจัดการคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา(คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา) ณรงค์ ณ เชียงใหม่/วุฒิพร พรหมขุนทอง/กิจการ ศุภมาตย์/สุพัตรา ปานรงค์/จุฑาทิพย์ ไพศาลฉันทะศิริ/อรุณโชติ คงพล/สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2529
90
s61
รายงานฉบับสมบูรณ์ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่และวิธีเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม บริเวณตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนใน ภาคใต้ของประเทศไทย เสาวภา อังสุภานิช/อำนาจ ศิริเพชร/มงคลรัตน์ เจริญพรทิพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543
91
s62
รายงานชุดโครงการวิจัยการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชนชาวนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ศิริจิต ทุ่งหว้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547
92
s63
รายงานผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา ที่ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์/กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
93
s64
รายงานวิจัยการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ดนุพล ตันนโยภาส/พรศิลป์ ผลพันธิน/อานันต์ คำภีระ/สุชาดา ยงสถิตศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2540
94
s65
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คุณสมบัติของชั้นหินให้น้ำและคุณภาพน้ำใต้ดินในแอ่งหาดใหญ่บริเวณทะเลสาบสงขลา ธนิต เฉลิมยานนท์/จรีรัตน์ สกุลรัตน์/สุเมธ ไชยประพัทธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2548
95
s66
รายงานวิจัยศักยภาพของข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการศึกษาการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา กัลยาณี พรพิเนตพงศ์/ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร/ อรัญญา อัศวอารีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2551
96
s67
วงจรการสืบพันธุ์ของปลากระบอกดำในบริเวณทะเลสาบสงขลา วิชัย วัฒนกุล/มาวิทย์ อัศวอารีย์ กรมประมง สถาบันการวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา 
2546
97
s68
วงจรการสืบพันธุ์ของปลาเห็ดโคนเพศเมียในบริเวณทะเลสาบสงขลา เจนจิตต์ คงกำเนิด/วิชัย วัฒนกุล กรมประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
2545
98
s69
วิทยาการชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาเพื่อการพัฒนา สืบพงศ์ ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2542
99
s70
สภาพตะกอนดินของแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก เพิ่มศักดิ์ เพิงมาก สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
2531
100
s71
สภาวะยูโทรฟิเคชันในทะเลสาบสงขลา นิคม ละอองศิริวงศ์/ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร/ ทองเพชร สันบูกา กรมประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา
2548

PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 แผนที่พื้นที่ทำวิจัย