งานวิจัย

ลำดับ
รหัส
ชื่อ
ผู้วิจัย
หน่วยงาน
ปี
Download
451
r285
การปรับตัวของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไม้ผลร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย:กรณีศึกษา 3 จ.ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ม.สงขลานครินทร์
452
r286
การศึกษาผลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างเพื่อการเกษตรกรรม ม.สงขลานครินทร์
453
r287
การแยกแบคทีเรียในทะเลที่สามารถสร้างโพลิเมอร์ชีวภาพที่มีความสามารถในการดูดซับตะกั่วได้ ม.สงขลานครินทร์
454
r288
การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษา จังหวัดพัทลุง ม.มหิดล
455
r289
การเปลี่ยนแปลงของระบบชุมชนเกษตรที่มีการผลิตยางพาราเป็นหลัก ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ม.สงขลานครินทร์
456
r290
ผลของสภาวะการสกัดที่มีต่อคุณสมบัติของวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายผมนาง ม.สงขลานครินทร์
457
r291
เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
458
r292
A study of model of family building of employee in manufacture in Songkhla province ม.สงขลานครินทร์
459
r293
ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อการดำเนินงานของตลาดกลาง ยางพารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ม.เชียงใหม่
460
r294
ความพึงพอใจต่อชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเจ็น จังหวัดพัทลุง ม.ธรรมศาสตร์
461
r295
การสำรวจแบคทีเรียชนิดสายใยในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์
462
r296
รูปแบบการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์
463
r297
โครงการ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน ม.สงขลานครินทร์
464
r298
ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
465
r299
ศักยภาพการจัดการอุตสาหกรรมยางพารา ม.สงขลานครินทร์
466
r300
ทัศนคติของผู้ส่งออกภาคใต้ต่อท่าเรือน้ำลึกสงขลา ม.สงขลานครินทร์
467
r301
บทบาทของรัฐและเอกชนในการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ม.สงขลานครินทร์
468
r302
ความเคลื่อนเปลี่ยนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวนาจากผลกระทบของระบบการผลิตเพื่อขายในช่วง 2 ทศวรรษ ม.ทักษิณ
469
r303
การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรกรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ม.สงขลานครินทร์
470
r304
วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ม.สงขลานครินทร์
471
r305
ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผลภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
472
r306
วิวัฒนาการและการปรับเปลี่ยนของระบบสังคมเกษตร การผลิตยางพารา บริเวณฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ม.สงขลานครินทร์
473
r307
การมีส่วนร่วมของสตรีในการทำสวนยางพารา : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ม.เกษตรศาสตร์
474
r308
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
475
r309
การนำโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านประมงทะเล จังหวัดพัทลุง ม.เชียงใหม่
476
r310
พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ม.ศิลปากร
477
r311
การศึกษา เครือข่าย ในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา ชุมชนคูขุด ทะเลสาบสงขลา ม.มหิดล
478
r312
การพัฒนาสิทธิและบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีในภาคอุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ในจังหวัดสงขลา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
479
r313
การศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา ม.มหิดล
480
r314
บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
481
r315
อิทธิพลของความเค็มและพีเอชต่อ Apseudes sapensis Chilton 1926 ในทะเลสาบสงขลา ม.สงขลานครินทร์
482
r316
ขบวนการประชาสัมคมในประเทศไทย : ศึกษากรณีการก่อตัวของสงขลาประชาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
483
r317
องค์ความรู้และแนวคิดในการมีส่วนร่วมของชุมชน : การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : ข้อพิจารณาจากอดีตสู่ปัจจุบัน DANCED & OEPP
484
r318
การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น ม.สงขลานครินทร์
485
r319
การปรับตัวของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต ม.สงขลานครินทร์
486
r320
การศึกษาและสร้างรูปแบบจำลองทางกายภาพของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเพื่อศึกษาผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ 21-25 พ.ย.43 ม.สงขลานครินทร์
487
r321
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ม.สงขลานครินทร์
488
r322
Management Arrangement for involving Stakeholders in Songkhla Lake Basin : Framework for Institution Building ม.สงขลานครินทร์
489
r323
การศึกษาองค์ประกอบชุมชนเมืองเก่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรณีศึกษา ชุมชนย่านถนนนอก - นครใน สงขลา ม.ทักษิณ
490
r324
พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบขลาตั้งแต่ต้นต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ม.ศิลปากร
491
r325
การเปรียบเทียบอัตราการย่อยสลายของใบไม้ในลำธาร 3 สาย ต้นน้ำทะเลสาบสงขลา ม.สงขลานครินทร์
492
r326
ผลกระทบของการใช้ที่ดินที่มีต่อระบบนิเวศ ในกลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ม.สงขลานครินทร์
493
r327
การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำ ม.สงขลานครินทร์
494
r328
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกของเกษตรกรบริเวณทะเลสาบสงขลา ม.สงขลานครินทร์
495
r329
ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อสภาพเศรษฐกิจของอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
496
r330
การประเมินโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตรที่มีต่อเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ม.เกษตรศาสตร์
497
r331
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดนมพร้อมดื่ม ของสหกรณ์โคนม พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง ม.เกษตรศาสตร์
498
r332
ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความยากจนของครอบครัวชนบท : กรณีจังหวัดสงขลา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
499
r333
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและความสำคัญของแหล่งที่ตั้งตลาดสินค้าประมงทะเล ในระดับจังหวัด : กรณีศึกษา ตราด ระนอง สงขลา สมุทรสาครและสุราษฎร์ธานี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
500
r334
การศึกษาสถานภาพและการบริหารจัดการทางการเงินของวัดในจังหวัดพัทลุง ม.มหิดล

PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 แผนที่พื้นที่ทำวิจัย